قدرت احساس و نقش آن در قانون جذب به چه صورت است؟
احساس نقش مهمی در هر فرایندی‌ دارد.
فرقی ندارد که شما مایل به تغییر سلامتی پول ارتباطات و یا هر چیز دیگری باشید روش کار در همگی به یک شکل می باشد.

خواسته تان را تجسم کنید و به آن عشق بورزید. تمام حس ها و موقعیت هایی که با داشتن چیز دلخواهتان به دست خواهید آورد تجسم کنید و احساس کنید که اکنون آن را دارید.

هر روز این کار را بکنید طوری که انگار از قبل این خواسته را داشته اید و برایتان آماده و مهیا بوده است.
به این ترتیب شما در حال تدارک دیدن برای رسیدن به خواسته خود هستید.
 

, ,

دیدن نشانه های قانون جذب و داشتن حس خوب در زندگی

نقش احساس در بوجود آمدن احساس خوب در قانو نجذب

دیدن نشانه های قانون جذب و داشتن حس خوب در زندگی چطور بدست می آیند؟

وقتی از ته دل خواسته ای رو طلب میکنید ، نشانه ها همه جا دور و بر شما هستند. به مفهوم واقعی کلمه وقتی انرژی خواسته شما به گیتی ارسال میشود ، یک نوع هدایت مستقیم در طبیعت سرراه شما قرار میگیرد که اغلب آن را نمیبینند و نمیشنوند و یا اگر پیام را درک کنند :

عوام” آنرا بصورت تصادف یا شانس می نامند.
مذهبیون” آنرا ” دست غیب ” مینامند
و “دانشمندان” فیزک و کوانتوم معتقدند این ها همان “ارتباطات کیهانی” و یا “پیام های عالم هستی ” در اثر ارسال امواج انرژی ما هستند که به سوی ما می آیند و ما را برای رسیدن به سوی هدفمان راهنمایی میکنند.

فصل مشترک همه ی این اعتقادات نشان دهنده این است که :
وقتی خواسته ای را طلب میکنیم و بخصوص آن را مینویسیم، پیامی برای عالم ارسال میکنیم که : “من آماده دریافت خواسته ام هستم

خدا ، دنیا یا جهان هستی نیز

همگی با فرستادن نشانه ها به ما پاسخ میدهند که 

“پیامِ آمادگی ات را دریافت کردیم و در حال کار کردن روی آن هستیم پس در زمانبندی مناسب آن را به تو می دهیم وظیفه تو این است که آسوده خاطر و پر از عشق باشی همیشه”

باید دقت کنیم! چشم و گوش و هوش خود را بکار بیاندازیم و
نشانه ها را از اتفاقات عادی تشخیص دهیم، دنبال آن ها برویم که در انتهای راهِ نشانه ها حتماً بهشت آرزوهای ما خواهد بود.

پیشنهاد میکنم این مقاله راهم از دست ندهید:قانون جذب چیست؟ چگونه از قانون جذب استفاده کنم؟

 

ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﺗﻮﻥ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﺎﻟﻖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ بی نیاز ﻣﻄﻠﻘﻪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﺶ ﺍﺯﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﺩﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ‏!

ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺗﻮﻥ به ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﮔﻪ ﺣﺲ ﻣﻨﻔﯽ( ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻭ …‏) ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯿﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ.

ﻣﺜﻼً ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺍﮔﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺎﻟﺘﻮﻥ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺣﺲ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ و ﮐﺘﺎﺏ، ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﺸﯿﺪ.
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ فرکانسِ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ :

” ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻢ”

دانلود کتاب قانون جذب

, ,

ببخش تا بهتر جذب کنی- نقش بخشش در قانون جذب

ببخش تا بهتر جذب کنی- نقش بخشش در قانون جذب چقدر مهم است ؟

برای رسیدن به موفقیت نباید از کسی متنفر باشی.
الزامیه که همین امروز ببخشیشو رها بشی از بند هرچی نفرت و کینه هست.

دقیقا هم منظورم همونیه که بدترین زخمو به قلبت زدش و الان تو چشم تو خیلی راحت داره زندگیشو میکنه!
ولی ببخشِش..

به خدا بگو: خداجونم من میبخشم! هم خودمو و هم اونو میبخشمو رها می کنم..
بگو:
خدایا اون فقط یه تجربه تو زندگیم بودش که درس بگیرم ازش برای ساختن زندگی بهتر
پس حتی کسی که بدترین کار رو باهات کرده ببخش.

حتی کسی که عزیزترین کستو ازت گرفته همین الان ببخشِش. حتی کسی که در حقت نامردی کرده رو هم ببخشش.
اگه کسی مالتو بالا کشید یا همین الان تو زندگیت یکی هست که داره بهت بدی میکنه ببخشش.

و اینو بدون اگه نبخشیشون در واقعا در حق خودتم داری بدی میکنی و نیازه که خودت رو هم ببخشی

 

تمرین کن بخشیدن رو

شاید در پس تمرین
ذهن استدلالیت بیاد و کلی با منطق و دلیل بخواد قانعت کنه تا نبخشی

و ازینجور حرفا بزنه: اون فلان کار رو کرده باهات انقدر ساده نباش تو حقته که نبخشیش.

خب جواب این ذهنتو باید بدی مثلا بهش بگو:
من نبخشم چی برمیگرده سر جای اولش؟ درست میشه؟
بهش بگو اگه من نبخشم چیزی جز مریضی به جونم نمیاد. اگه من نبخشم همیشه خودم ناراحتم اون که خبر نداره!!! داره زندگیشو میکنه.
بهش بگو من به خدا ایمان دارم که اگه اونو ببخشم
خدا هم منو میبخشه و منو به بهترینها نزدیک میکنه.
اونم اگه بسپرمش به خدا نیروی کارما بهش برمیگردونه پس من چرا زندگیمو الکی با نبخشیدن خراب کنم؟

پس باید ببخشی تا خودت راحت و آزاد باشی! اونوقت تمرکزت رو جذب خواسته های الآنت بالا میره!

 

پیشنهاد میکنم این مقاله رو هم از دست ندید: با قانون جذب چگونه انرژی مثبت پخش کنیم؟

ببخش به خاطر اینکه خودت در امان باشی از مریضی.
حالا اگه همین الان گفتی بخشیدمش و دو روز دیگه باز یادت اومد اون فرد رو..
توی دلت مرتب بگو:
من تورو بخشیدم و برات خیر و برکت و نعمت طلب کردم.

 

یک تکنیک عالی جهت خوددوستی

سلام این تکنیک رو برای امروزمون تدارک دیدم که هم خودم انجامش میدم و هم شما انجام بدین ازین به بعد :

 

از همین الان شروع کن و هر کار کوچیک و بزرگی که انجام دادی از خودت تشکر کن.مثلا عمل راه رفتن رو انجام دادم میگم: ( اسم خودتون ) دوستت دارم.

 

دارم با چشم های زیبام به اطرافم نگاه می کنم بازهم از خودم تشکر می کنم،  اگر به خودم قول دادم امروز برم باشگاه و رو قولم موندم دوباره از خودم تشکر می کنم..

نکته:
از خودمون تشکر کردن ، باعث میشه همیشه در لحظه ی حال زندگی کنیم و توجهمون به عملکرد ؛ رفتار؛ احساسات و افکارمون بیشتر میشه.

جمله تأکیدی:

خدایاشکرت که من همه را برای رضای تو بخشیده ام و آزاد و رها هستم

 

دانلود کتاب قانون جذب

, ,

قدرت احساس و نقش آن در قانون جذب

قدرت احساس و نقش آن در قانون جذب