قدرت احساس و نقش آن در قانون جذب به چه صورت است؟
احساس نقش مهمی در هر فرایندی‌ دارد.
فرقی ندارد که شما مایل به تغییر سلامتی پول ارتباطات و یا هر چیز دیگری باشید روش کار در همگی به یک شکل می باشد.

خواسته تان را تجسم کنید و به آن عشق بورزید. تمام حس ها و موقعیت هایی که با داشتن چیز دلخواهتان به دست خواهید آورد تجسم کنید و احساس کنید که اکنون آن را دارید.

هر روز این کار را بکنید طوری که انگار از قبل این خواسته را داشته اید و برایتان آماده و مهیا بوده است.
به این ترتیب شما در حال تدارک دیدن برای رسیدن به خواسته خود هستید.