نوشته‌ها

نقش احساس در بوجود آمدن احساس خوب در قانو نجذب

دیدن نشانه های قانون جذب و داشتن حس خوب در زندگی چطور بدست می آیند؟

وقتی از ته دل خواسته ای رو طلب میکنید ، نشانه ها همه جا دور و بر شما هستند. به مفهوم واقعی کلمه وقتی انرژی خواسته شما به گیتی ارسال میشود ، یک نوع هدایت مستقیم در طبیعت سرراه شما قرار میگیرد که اغلب آن را نمیبینند و نمیشنوند و یا اگر پیام را درک کنند :

عوام” آنرا بصورت تصادف یا شانس می نامند.
مذهبیون” آنرا ” دست غیب ” مینامند
و “دانشمندان” فیزک و کوانتوم معتقدند این ها همان “ارتباطات کیهانی” و یا “پیام های عالم هستی ” در اثر ارسال امواج انرژی ما هستند که به سوی ما می آیند و ما را برای رسیدن به سوی هدفمان راهنمایی میکنند.

فصل مشترک همه ی این اعتقادات نشان دهنده این است که :
وقتی خواسته ای را طلب میکنیم و بخصوص آن را مینویسیم، پیامی برای عالم ارسال میکنیم که : “من آماده دریافت خواسته ام هستم

خدا ، دنیا یا جهان هستی نیز

همگی با فرستادن نشانه ها به ما پاسخ میدهند که 

“پیامِ آمادگی ات را دریافت کردیم و در حال کار کردن روی آن هستیم پس در زمانبندی مناسب آن را به تو می دهیم وظیفه تو این است که آسوده خاطر و پر از عشق باشی همیشه”

باید دقت کنیم! چشم و گوش و هوش خود را بکار بیاندازیم و
نشانه ها را از اتفاقات عادی تشخیص دهیم، دنبال آن ها برویم که در انتهای راهِ نشانه ها حتماً بهشت آرزوهای ما خواهد بود.

پیشنهاد میکنم این مقاله راهم از دست ندهید:قانون جذب چیست؟ چگونه از قانون جذب استفاده کنم؟

 

ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﺗﻮﻥ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ

ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﺎﻟﻖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ بی نیاز ﻣﻄﻠﻘﻪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﺶ ﺍﺯﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﺩﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ‏!

ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻌﻒ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺗﻮﻥ به ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﮔﻪ ﺣﺲ ﻣﻨﻔﯽ( ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻋﺼﺒﯿﺖ ﻭ …‏) ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯿﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ.

ﻣﺜﻼً ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺍﮔﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺎﻟﺘﻮﻥ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺣﺲ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ و ﮐﺘﺎﺏ، ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﺸﯿﺪ.
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ فرکانسِ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ :

” ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻢ”

دانلود کتاب قانون جذب

۸ راز برای داشتن زندگی ایده آل – مرحله دوم احساس خوب

سلام همراهان همیشگی سایت قانون باور و جذب مرحله دوم دوره یک ماهه، ۸ راز برای داشتن زندگی ایده آل را  امروز براتون قرار دادم، این دوره به این صورت که هر هفته یک قسمت از این دوره را قرار میدم ،‌امیدوارم که از این دوره بتونید به خوبی استفاده کنید. لطفا با نظرات گرانبهاتون به بهتر شدن این دوره کمک کنید.در ضمن اگر مرحله اول (شناخت خود) این مقاله را نخوانده اید پیشنهاد میکنم حتما مطالعه کنید.

 

 

۱) تغییرات خوب و مفیدی در زندگیتان به وجود آورید

آرزوی شما برای ارتقای زندگیتان شامل بوجود آوردن تغییراتی خواهد بود.مقاومت طبیعی که در مقابل این کار حس می کنید در میان تمام انسانها وجود دارد. ولی بخش دیگری از شما هست که از دوباره شروع کردن به هیجان می آید. بدانید که این احساسات سرکش واکنشی کاملا طبیعی هستند. دایما با خود ،خدا . کائنات صحبت کنید، زیرا اینها میتوانند کمکتان کنند انگیزه، شجاعت و نیروی لازم را برای تغییر زندگیتان جمع کنید.
همچنین می توانند حمایت مادی را که شما نیاز دارید به وجود آورند و کمکتان کنند تا بهترین انتخابها را تشخیص دهید.

 

۲) رهنمودهای درونی تان را دنبال کنید

شما تا ابد به خداوند متصل هستید، خداوندی که همه جا حضور دارد. این اتصال در درون شماست و در جایی قرار دارد که آن را (احساسات درونی) می نامید. اگر به این احساسهای ناگهانی گوش بسپارید و آنها را دنبال کنید به ملکوت نزدیکتر می شوید.
حس ششم شما همیشه صددرصد درست است، زیرا ادامه ی کمال خداوند است. وقتی به نظر از راه درست خارج می شوید به یاد داشته باشید که این فقط یک تغییر مسیر لحظه ای است و نه یک عمل محکوم به شکست، زیرا شهود شما هیچ گاه بی وفایی نمی کند…
فقط ممکن است آن را نشنوید. حتی آن موقع هم احساسات درونی تان به درستی همیشه می ماند.

 

۳)آواز بخوانید

موسیقی درون روحتان آزادی می خواهد.
نغمه ی درونی شما اهمیتی نمی دهد که آیا نت ها را خارج می خوانید یا اشعار را فراموش می کنید – فقط می خواهد با صدای بلند خوانده شود تا بتواند در هوا منتشر شود و به نغمه های دیگر دنیا بپیوندد. آواز خواندن به شما امکان ابراز احساسات عمیقی را می دهد که از مرزهای کلمات فرار می روند.امروز به خود اجازه ی آواز خواندن بدهید, حتی اگر در مورد تواناییهایتان خجالت می کشید.
با موسیقی یا بدون موسیقی آواز بخوانید.ریز دوش آب, با دوستان, یا برای خودتان زمزمه کنید – شکلش مهم نیست.مهم این است که خود را آهنگین ابراز کنید.
فکر کنید این کار مانند مراقبه برای روحتان است و فرصتی برای کش و قوس دادن به خودتان و بازتابی از عمق روحتان.به نغمه هایی که شما را به سوی خود جلب می کنند توجه کنید.
زیرا کلمات, نغمه ها و احساسات همگی برای شما پیام دارند. بدانید که ما فرشته ها برای همکاری آهنگین شما با موجهای انرژی مثبت دنیا از شما تشکر می کنیم.

 

۴)رویا پردازی کنید

هنگامی که می گذارید افکارتان به آزادی بادبادکی در نسیم تابستانی معلق شوند، هیچ گاه نمی دانید که با چه خلاقانه ای مواجه خواهید شد. پس به تخیلتان آزادی بیشتری بدهید و ببینید امروز شما را به کجا می برد.آثار هنری بزرگ در طول رویاپردازی های کسانی که شجاعت تماشای صرف (به جای تلاش برای محافظت) افکارشان را دارند، به ذهنشان خطور کرده است. با یک نیت شروع کنید و سپس آرام و راحت شوید.
درباره ی یک فیلم نامه (چه میشد-اگر؟) فکر کنید، فیلم نامه ای که در آن همه ی محدودیتها برداشته می شوند – تصور کنید که بزرگترین رویاتان به تحقق رسیده است و قصه را از آنجا ادامه دهید.جادوی این شیوه آن است که شجاعانه شما را به ذهن جهانی متصل می سازد، کاری که معمولا تصادفی اتفاق می افتد.
قلم و کاغذی در کنار خود داشتته باشید تا بتوانید درباره ی تجربیاتتان دریک (دفتر رویا پردازی) بنویسید. اگرچه اغلب این کار را کاری احمقانه به حساب می آورند ولی شما در هر جلسه به دستورالعملها، راهنمایی ها و جواب های واقع بینانه و شگفت انگیزی دست خواهید یافت.
رویاپردازی خوبی داشته باشید!

 

۵)نورتان را با شادی بتابانید

وقتی خود واقعی تان را کاملا ابراز می کنید، نور درونی تان با شادی و روشنی پرتو می افکند و شادی را از طریق آواز، رقص، شوخی و ارتباط با دیگران نشان می دهد. امروز به این بخش از وجودتان اجازه دهید تا ظاهر شود – پرتو شما ممکن است راه شخص دیگری را روشن کند و الهاماتی را در طی دوره ای تاریکی به وجود آورد.
فرشته ی زمینی، امروز به روشنی بدرخش. از نورت برای هدایت شخص دیگری استفاده کن.

 

پیشنهاد میکنم این مقاله پربازدید از سایت قانون باور و جذب را هم مطالعه کنید : مقالات قانون جذب و همینطور مرحله اول ۸ راز برای داشتن زندگی ایده آل

 

۶)ارزش خود را دریابید

لطفا به جای اینکه ارزشتان را با ضابطه های دنیایی بسنجید، خودتان را از دید آسمانی ما ببینید. به چشم ما شما کاملا ارزشمندید و فقط به واسطه ی زنده بودنتان اهمیت بسیاری دارید.
نفس و ضربان قلبتان، عشق منتشر می کند و نور آسمان را در زمین تثبیت می کند. راز و نیازهای شما برای کائنات همچون موسیقی است زیرا فرصتی هستند تا با شما مانند گروهی متحد کار کنیم.
کائنات اعماق روحتان، جایی که حکمت و خوبی همیشه در معرض نمایش هستند را می بیند.شما شخص باارزشی هستید و دنیا به شما نیاز دارد، حتی اگر از نقش تان مطمن نباشید.
حضور شما برای زندگی اشخاص بسیاری برکت می آورد و ما به شما امید بسته ایم که به این زندگی ایمان داشته باشید. زندگی آسانتر می شود…
قول می دهیم.

 

۷)احساساتتان را از راههای خلاقانه ابراز کنید

احساسات شما، مانند پرتوهای خورشید، انرژی خالصی هستند که دوست دارند ابراز و پخش شوند. احساسات فروخورده شرایطی همچون خستگی، عصبانیت و زودرنجی و اعتیاد به وجود می آورند – بنابراین همین امروز با احساساتتان دوست شوید. به همه ی آنها احترام بگذارید، حتی به آنهایی که ناراحت کننده هستند، و بدانید که در پس هرکدام دلیلی آسمانی نهفته است. وقتی با احساسات همدردی می کنید به آنها احترام می گذارید، قدرت آنها از شما حمایت می کند.احساسات شما، مانند انرژی ها به سوی بیرون منتشر می شوند.
در غیر این صورت، آنها شبیه بخار محبوس در دیگ بسیار داغی هستند که باعث می شوند غذای درون دیگ وا برود.احساسات قلبی تان را از راههای خلاقانه ابراز کنید.
راه ابراز آن تا وقتی که باعث شادی شما می شود در برابر خود این اقدام در مرتبه ی دوم اهمیت قرار دارد.احساساتتان می خواهند به شکل خلاقیت بروز کنند… و امکانات شما نامحدود هستند.
ممکن است عکاسی، جواهرسازی، نقاشی روی پارچه، خیاطی، نویسندگی، خوانندگی، نواختن یک ساز، رقص، گل آرایی، طراحی ، قلاب بافی، طراحی دکور، نقاشی، شیشه کاری رنگی، بافتنی، آرایشگری و گریم، گلدوزی یا هرچیز دیگری که دلتان می خواهد را امتحان کنید.

 

۸)به توجه و حساسیتتان احترام بگذارید

حساسیت و توجهتان، استعدادی خدادای است که به شما امکان شنیدن رهنمودهای آسمانی، درک احساسات خود و دیگران،مهربانی و دلسوزی و احترام به طبیعت را می دهد.
عزیز دل، این بخش از خود را عزیز و گرامی بدارید.امروز با اجتناب از انرژیهای خشن به مهربانی خود احترام بگذارید.در انتخاب غذا و نوشیدنی نیز کمکتان می کنیم تا خوراکتان نیز حساسیتتان را پرورش دهد.
هنگامی که با احترام و توجهی که سزاوار آن هستید با خود رفتار می کنید، عشق و سپاسگزاری تان از خود، خودبه خود افزایش می یابد.
مطمین باشید که هر احساسی که دارید یک موهبت است و برای داشتن موهبت حساسیت خوشحال باشید.

 

امیدوارم که از مطالعه این مقاله لذت برده باشید و بتونید نهایت استفاده را از آن ببرید. ضمنا منتظر ادامه این مقاله در هفته آینده باشید.

آرزوی قلبی من موفقیت یکایک شما عزیزان است.

 

دانلود کتاب قانون جذب